0905 977 367

  0903 535 906

Prevádzkový poriadok 
platených parkovacích miest parkoviska v areáli FNsP Žilina 
v prevádzke spoločnosťou HOSPITAL PARKING, s.r.o.

 

 1. Prevádzkovateľ parkoviska: HOSPITAL PARKING,  s.r.o.,  so sídlom Poľnohospodárska 1224, 013 01 Teplička nad Váhom,  IČO: 47328487, DIČ: 2023817510, IČ DPH: SK2023817510 zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 59545/L
 2. Miesto prevádzky: areál Fakultnej Nemocnice s Poliklinikou Žilina
 3. Počet parkovacích miest: 85
 4. Prevádzková doba: pondelok - nedeľa, 00:00 - 24:00 hod.
 5. Spôsob platenia: platba pred výjazdom z parkoviska v automatickej pokladni PS 202 na základe predloženého parkovacieho lístka
 6. Cenník parkovania:
  • do 10 minút určených na prejazd je parkovanie zdarma
  • za každých ďalších začatých 30 min je cena parkovného 0,50 €
  • Poplatok za stratu alebo poškodenie parkovacieho lístka 10,- €

I. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PARKOVANIA

 1. Tento prevádzkový poriadok stanovuje podmienky užívania nechránených parkovacích miest zákazníkov, určených na parkovanie osobných vozidiel medzi prevádzkovateľom parkovacích miest a medzi držiteľom alebo užívateľom cestných motorových vozidiel užívajúcimi vyššie uvedené parkovisko.
 2. Užívať nechránené parkovacie miesto môže len zákazník, ktorý akceptuje tento prevádzkový poriadok a cenník, čím sa uzatvára dohoda o poskytovaní nechráneného parkovacieho miesta. Dohoda vzniká vjazdom zákazníka do parkoviska cez vjazdový terminál. Zákazník má právo na parkovanie ním riadeného osobného motorového vozidla bez prívesu na  nechránenom označenom parkovacom mieste v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke.

II. SYSTÉM PARKOVANIA

Vjazd vozidla:

 1. Každý vodič je povinný zastaviť vozidlo pred vjazdovou závorou.
 2. Náhodný vodič vchádza do parkoviska po zatlačení tlačidla na vjazdovom termináli určeného na výdaj parkovacieho lístka a následnom odobratí lístka. Výber lístka je podmienený indukčnou slučkou, ktorá detekuje prítomnosť vozidla.
 3. Vodič s platnou zmluvnou kartou vchádza do parkoviska priložením karty na čítacie miesto  na terminály.
 4. Zaparkuje vozidlo na vybranom nechránenom parkovacom mieste.
 5. Opustí parkovacie miesto, pričom parkovací lístok si je povinný zobrať so sebou

Pobyt v parkovisku a validácia

Náhodný - krátkodobý vodič počas parkovania nosí parkovací lístok pri sebe. K tomu je vyzvaný informačnou tabuľou prípadne aj nápisom na lístku.

Platba za parkovné:

Vjazd osobných vozidiel - pre krátkodobých návštevníkov je systém nastavený na tzv. voľný prejazd, ktorý trvá 10 min. Každá ďalšia začatá polhodina t.j. 30 min. je nastavená podľa cenníka  s tarifou 0,50,- EUR. Platba za parkovné je NONSTOP t.j. pondelok - nedeľa, 00:00 - 24:00 hod.

V prípade, že vodič osobného vozidla si je istý, že parkuje menej ako je nastavený čas na voľný prejazd, nemusí ísť k automatickej pokladni, ale môže priamo opustiť parkovisko priložením parkovacieho lístka do okienka so skenerom na výjazdovom termináli.

Ak si vodič pred opustením parkoviska nie je istý, že parkuje menej, ako je nastavený čas na voľný prejazd, vodič vloží lístok do automatickej pokladne PS 202, tá ho zosníma a oznámi vodičovi cenu na zaplatenie. Po zaplatení parkovného vodičom, automatická pokladňa lístok odblokuje a je umožnený odjazd z parkoviska.

Výjazd vozidla:

 1. Zákazník je povinný zaplatiť poplatok za parkovanie v zmysle platného cenníka. Poplatok za parkovanie je možné uhradiť mincami alebo bankovkami v maximálnej hodnote tak aby prípadný výdavok nepresahoval sumu 50,00,-€
 2. Každý vodič je povinný zastaviť vozidlo pred výjazdovou závorou.
 3. V automatickej pokladni zaplatí príslušnú hotovosť za dobu parkovania podľa cenníka, načítanom z parkovacieho lístka. Do automatickej pokladne je možné použiť mince v hodnote 0,10,-€, 0,20,- €, 0,50,-€, 1,00,-€, 2,00,-€ a bankovky v hodnote 5,00,-€, 10,00,-€, 20,00,-€, 50,00,-€. Automat vydá z vyššej sumy avšak len do limitu 50,00,-€.
 4. Vodič zastaví pred výjazdovou rampou a lístok o zaplatení parkovného z automatickej pokladne vloží do otvoru výjazdového terminálu, čím otvorí rampu
 5. Vodič, ktorý zabudol zaplatiť parkovné a zistí to až pri výjazdovej rampe, nesmie odstaviť vozidlo na výjazde ale musí opustiť so svojim motorovým vozidlo priestor pred výjazdovou rampou, zaplatiť poplatok a následne opustiť parkovisko.
 6. Vodič s platnou zmluvnou kartou vychádza z parkoviska priložením karty na čítacie miesto  na terminály.
 7. Výjazdová závora sa zatvára automaticky po prejazde každého vozidla.

III. PODMIENKY PARKOVANIA

 1. V areáli  je prevádzka upravená dopravným značením a zákazník je povinný dodržiavať v plnom rozsahu ustanovenia zákona  č. 315/1996/Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.  
 2. Rýchlosť jazdy v areáli je max. 10 km/hod.  
 3. Pohyb osôb na parkovisku, ktorý nesúvisí s užívaním parkovacieho miesta nie je povolený.
 4. Zneužitie susedného parkovacieho miesta nesprávnym parkovaním vozidla zákazníka bude posudzované ako parkovanie na dvoch resp. viacerých parkovacích miestach a návštevník je povinný zaplatiť náhradu za všetky obsadené parkovacie miesta.
 5. Ak vozidlo odstavené mimo vyznačených parkovacích miest tvorí prekážku cestnej alebo pešej doprave, prevádzkovateľ parkoviska ho môže bezodkladne odviesť/odtiahnuť na náklady a riziko držiteľa vozidla.
 6. V prípade, že zákazník poruší tento prevádzkový poriadok podstatným spôsobom, má prevádzkovateľ právo na náklady zákazníka odtiahnuť vozidlo.  
 7. Za účelom zabezpečenia splatnej finančnej pohľadávky voči zákazníkovi vzniknutej v súvislosti s parkovaním vozidla zákazníka (cena za parkovanie, náhrada nákladov vynaložených na  odtiahnutie vozidla a pod.) patrí prevádzkovateľovi zádržné právo k parkovanému vozidlu zákazníka, a to i v prípade, že vozidlo nepatrí zákazníkovi, ale tretej osobe. Prevádzkovateľ v takomto prípade oboznámi zákazníka o zadržaní vozidla a o dôvodoch zadržania, pričom je oprávnený vlastnými prostriedkami zabrániť odjazdu vozidla. Zádržné právo zanikne uspokojením zabezpečenej pohľadávky alebo poskytnutím dostatočnej zábezpeky.  
 8. Vozidlá, ktoré sú zaparkované na parkovisku musia byť v riadnom technickom stave a musia byť schválené k používaniu v prevádzke.  
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí a vozidiel zaparkovaných na parkovacích miestach. Zaparkované vozidlá nie sú strážené a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ich poškodenie, zničenie alebo stratu počas parkovania.
 10. Na parkovisku v areáli FNsP Žilina v prevádzke spoločnosťou HOSPITAL PARKING, s.r.o. je zakázané  riadenie vozidiel osobami bez vodičského preukazu, ako i výučba jazdy.  
 11. Zákazník je povinný starať sa o to, aby na majetku prevádzkovateľa nevznikla škoda, pričom zodpovedá za všetky škody spôsobené ním alebo jeho vozidlom na majetku prevádzkovateľa parkoviska.  

IV. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 1. Pri zaparkovaní vozidla, vždy riadne uzavrieť a uzamknúť vozidlo a zabezpečiť ho proti samovoľnému uvedeniu do pohybu a parkovať iba na jednom parkovacom mieste.
 2. Dodržiavať všetky výstražné nápisy, dopravné značky a tento prevádzkový poriadok.
 3. Dodržiavať všetky bezpečnostné a požiarne predpisy.
 4. Pri pohybe na parkovisku  každá osoba má povinnosť dbať o svoju bezpečnosť, nezdržiavať sa v blízkosti závor a ich pohyblivých častí.
 5. Dbať na zvýšenú ohľaduplnosť k chodcom a neohroziť ich bezpečnosť.
 6. Parkovacie miesto užívať len pre vozidlo v technicky prevádzkyschopnom stave a parkovať len na vyznačenom nechránenom parkovacom mieste.
 7. Udržiavať čistotu a poriadok.  
 8. Rešpektovať dočasné obmedzenie užívania parkovacích priestorov z dôvodu čistenia a údržby parkoviska
 9. Starostlivo uschovať parkovací lístok. Zákazník nesie zodpovednosť sa stratu, poškodenie a zničenie parkovacieho lístka. V prípade straty alebo poškodenia parkovacieho lístka bude účtovaný poplatok vo výške 10,00 €
 10. V prípade zistenia poruchy automatickej pokladne túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi parkoviska v pracovnej dobe prostredníctvom intercomu umiestneného na automatickej pokladni alebo na tel. číslach 0905/977 367 alebo 0903/ 535 906. Porucha automatickej pokladne neoprávňuje zákazníka parkovať zadarmo.

V. NA POSKYTNUTOM PARKOVACOM MIESTE JE ZAKÁZANÉ:

 1. Nechávať v zaparkovanom uzamknutom vozidle nevládnych ľudí, deti a živé zvieratá.
 2. Prespávať vo vozidlách.
 3. Nechávať v zaparkovaných vozidlách cenné veci na viditeľných miestach.
 4. Fajčenie a používanie otvoreného ohňa, taktiež zákaz manipulácie s horľavými látkami.
 5. Odkladanie a skladovanie predmetov všetkého druhu, obzvlášť predmetov z horľavých materiálov.
 6. Čerpanie PH do nádrží vozidiel, prevádzanie opráv, vymieňanie oleja, nabíjanie akumulátorov a vypúšťanie chladiacich kvapalín alebo umývanie vozidiel.
 7. Ponechanie motora v chode po dlhšiu dobu ako je potrebné, skúšanie motora.
 8. Parkovanie vozidiel s netesniacou nádržou alebo iným poškodením ohrozujúcim životné prostredie a bezpečnú prevádzku parkoviska, ako aj celkové parkovanie vozidiel, ktoré nie sú v riadnom technickom stave a vozidiel nesplňujúcich technické predpisy.
 9. Umývať vozidlá alebo ich opravovať s výnimkou odstránenia poruchy za účelom uvedenia vozidla do prevádzky.
 10. Parkovanie vozidiel v jazdných pruhoch pred vjazdmi a výjazdmi z parkovacích miest, vzhľadom k možnému narušeniu plynulosti prevádzky.
 11. Parkovanie motorových vozidiel s nasadenými snehovými reťazami na kolesách, poprípade s pneumatikami s hrotmi.
 12. Používanie zvukových znamení.
 13. Pohyb osôb na kolieskových korčuliach, skateboardoch a bicykloch.
 14. Parkovanie vozidiel ktoré nie sú v riadnom technickom stave v zmysle platných predpisov
 15. Parkovanie vozidiel mimo vyznačených parkovacích plôch.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 1. Prevádzkový poriadok sú povinní dodržiavať všetci užívatelia parkovacích miest na parkovisku v areáli FNsP Žilina v prevádzke spoločnosťou HOSPITAL PARKING, s.r.o..  
 2. Je prísne zakázané manipulovať zo zariadeniami parkovacieho systému (vjazdový, výjazdový terminál, závory, platobné stanice, kamery a pod.) a zasahovať do ich častí.
 3. Prevádzkový poriadok parkoviska nadobúda účinnosť dňom 01.06.2015
 4. Prevádzkový poriadok je zverejnený a  umiestnený na platobnej stanici a taktiež aj na webovej stránke www.hospitalparking.sk

 

V Žiline, dňa 1.6.2015

Miloš Botek, konateľ
HOSPITAL PARKING, s.r.o.